Cele poradni:

 • udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związaną z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania poradni:

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży.
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania poradni realizuje się w następujących formach:

 • indywidualnych lub grupowych zajęciach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodzin,
 • grup wsparcia,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • warsztatów,
 • porad i konsultacji,
 • wykładów i prelekcji,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych.