I. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
*skróty: JB – Jolanta Bryłka; SW – Sylwia Więckowska wskazują osobę realizującą zajęcia.

1.     Warsztaty dla klas III

„Odkryj swoje supermoce – energia i zabawa w edukacji to podstawa!” *JB
Celem warsztatów jest wprowadzenie dzieci w świat orientacji zawodowej.
Podczas zajęć dzieci będą miały możliwość odkrywania i nazywania swoich talentów, talentów koleżanek i kolegów oraz osób z najbliższego otoczenia. Autorskie ćwiczenia i zadania mają również uświadomić dzieciom, że nauka poszczególnych przedmiotów szkolnych ma realne przełożenie na ich zainteresowania i pasje. Duża dawka energetycznych ćwiczeń pozwoli odkryć, kto to jest doradca zawodowy, czym się zajmuje oraz, że taki specjalista jest w ich szkole
(warsztaty na terenie szkół, 2h).

 

2.     Warsztaty dla klas VII

„Czas ucieka wybór szkoły czeka!  Przygotuj się, w ósmej klasie decydujesz!” *JB
Zajęcia skoncentrowane będą na uświadomieniu siódmoklasistom potrzeby zajęć
z zakresu doradztwa zawodowego jako niezbędnego czynnika w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej.
Podczas ćwiczeń warsztatowych uczniowie:

poznają zasadę trzech kroków w procesie podejmowania decyzji o wyborze szkoły/ zawodu,

• będą podawać argumenty świadczące o tym, że warto się uczyć,

• dowiedzą się, jaki wpływ mają oceny końcoworoczne w ósmej klasie na dostanie się do preferowanej szkoły,

• dowiedzą się, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi typami szkół ponadpodstawowych

(warsztaty na terenie szkół, 2h).

 

3.     Warsztaty dla klas VIII
„Stacja Rekrutacja – świat edukacyjny i ja”.
*JB

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczniowie dowiedzą się:

• jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi typami szkół ponadpodstawowych,

• jak wybrać szkołę po podstawówce (kryteria wyboru, przelicznik punktów, układanie kolejności klas),

• jak korzystać z materiałów informacyjnych PPP,

• jak ocenić możliwości/szanse zakwalifikowania się do konkretnych klas,

• jak stworzyć swój ranking klas, który w przyszłości może posłużyć do uzupełnienia wniosku rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych
(warsztaty na terenie szkół, 2h).

4.     Warsztaty dla klas VIII.
„Serce, rozum, wiedza i moja decyzja. Świadomy wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej”.
*JB

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczniowie dowiedzą się:

• jak przygotować się do wyboru szkoły/zawodu? (4 obszary doradztwa zawodowego),

• skąd czerpać wiedzę o swoich zasobach w kontekście różnych  środowisk pracy (podczas ćwiczeń będą nazywać m.in.: swoje mocne strony, zainteresowania, wartości),

• co to są ścieżki kariery (studium przypadku),

• ponadto dowiedzą się: kto to jest pracownik młodociany? Co to jest opinia wspierająca i kto może się o nią ubiegać? Gdzie szukać wartościowych zasobów
w Internecie
(warsztaty na terenie szkół, 2h).

5.     Warsztaty dla klas VIII
„Kręgi zawodów i ja –
morze zawodowych możliwości”. *JB
Warsztaty mają na celu dostarczenie odpowiednio usystematyzowanej wiedzy
o zawodach i branżach, których wybór na rynku pracy jest ogromny (ze szczególnym uwzględnieniem zawodów powiatu kwidzyńskiego).
Uczestnicy będą mieli okazję poznać swoje zawodowe możliwości oraz wskazówki dotyczące tego, jak i gdzie szukać informacji o zawodach i rynku pracy. Wartością dodaną zajęć będą aktywizujące metody pracy (
zabawa, zagadki, burza mózgów, nauka działania pod presją czasu i interakcja w zespołach oraz praca z obrazem)
(warsztaty na terenie szkół, 2h).

6.     Warsztaty dla klas VIII

„Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej” *SW

(warsztaty na terenie szkół, 2h)

„Motywacja czyni cuda” *SW

(warsztaty na terenie szkół, 2h)

 

Warsztaty dotyczą wyłącznie działań w ramach WSDZ,

nie obejmują 10-godzinnego Programu doradztwa zawodowego w klasach 7 i 8.

II. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
(realizuje Jolanta Bryłka – doradca zawodowy)

1.     LO, technikum, branżówka i co dalej? Praktycznie o możliwościach edukacyjnych
i zawodowych.
*JB

Warsztaty adresowane są do różnych grup. Treści dostosowane będą do potrzeb uczniów, zgodnie z wybranym typem szkoły.

Plan spotkania zbudowany jest na 4 filarach konstrukcyjnych: wykształceniu, poznaniu siebie, doświadczeniu zawodowemu oraz wartościach. Uczestnicy dowiedzą się, jakie możliwości wyboru mają po szkole ponadpodstawowej.
Zastosowane ćwiczenia będą się koncentrować na samoświadomości uczniów,
oraz umiejętnościach nazywania swoich predyspozycji i preferencji zawodowych. Uczestnicy będą mieli okazję poznać swoje zawodowe możliwości oraz wskazówki dotyczące tego, jak i gdzie szukać informacji o studiach, zawodach i rynku pracy. Znajdzie się również przestrzeń do zdobycia
praktycznej wiedzy na temat tworzenia więzi i współdziałania podczas zadań grupowych
(warsztaty na terenie szkół, 2h).

2.     Idea uczenia się przez całe życie. O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wiedza obowiązkowa! *JB
ZSK to obowiązkowy obszar wiedzy, którą uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni posiadać. Zastosowanie ćwiczenia mają na celu uporządkowanie wiedzy uczniów o idei uczenia się przez całe życie oraz wyposażenie w niezbędne informacje o ZSK
(warsztaty na terenie szkół, 2h).

Warsztaty dotyczą wyłącznie działań w ramach WSDZ,

nie obejmują 10-godzinnego Programu doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych (10h w cyklu kształcenia).

 


III. DLA RODZICÓW
*skróty: JB – Jolanta Bryłka; SW – Sylwia Więckowska wskazują osobę realizującą zajęcia.

1.     „System szkolnictwa w Polsce. Jaki typ szkoły jest odpowiedni dla mojego dziecka?
Prelekcje dla rodziców uczniów klas VII szkół podstawowych. *JB
(na terenie szkół).

2.     „Świadomie wspieram dziecko w jego wyborach edukacyjno-zawodowych”. Prelekcja dla rodziców uczniów kl. VIII szkół podstawowych dotyczące wyboru przez ich dzieci szkoły/zawodu. *JB
(na terenie szkół).

3.     „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych z elementami oferty edukacyjnej powiatu kwidzyńskiego (praca na ofercie 2023/2024)”.

Prelekcje dla rodziców ósmoklasistów oraz specjalistów ze szkół. *JB
(spotkanie na terenie szkół, II semestr).


4.     „Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej” .
Kl. VIII 
(na terenie szkół).  *SW

IV. DLA SPECJALISTÓW SZKOLNYCH / NAUCZYCIELI
SPOTKANIA SIECI
Realizują:
Ewa Wojtaś-Śmiejkowska – Dyrektor PPP,
Jolanta Bryłka – Doradca zawodowy,
Magdalena Gulgowska – Pedagog.

Warsztaty, prelekcje, wykłady dla szkolnych specjalistów (doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, nauczycieli) w ramach działania SIECI SPECJALISTÓW.
(Tematyka spotkań zgodna z zapotrzebowaniem specjalistów: doradców zawodowych, pedagogów, psychologów; na terenie poradni / w terenie).

V. KONSULTACJE INDYWIDUALNE: DIAGNOSTYCZNE I INFORMACYJNE

Konsultacje odbywają się na terenie poradni. Są bezpłatne:

STAŁE w ramach dyżurów doradców  zawodowych:

Poniedziałek    12.30 – 18.00;  Wtorek 13-15 *JB

Wtorek              13.30 – 16.00 *SW

             oraz
            RUCHOME w godzinach przedpołudniowych

(Zapisy wyłącznie telefonicznie (55) 279 21 19. Sekretariat PPP zapisuje
na konsultacje, wskazując wolne terminy oraz godziny).

Czas trwania konsultacji: ok 1.30h

VI. INNE DZIAŁANIA PORADNI:

1.     Oferta feryjna. *JB, *SW

2.     „Targi Edukacyjne i Targi Pracy” – stoisko PPP (możliwość umówienia
się na indywidualną konsultację oraz uzyskania informacji zawodowej i edukacyjnej).
*JB, *SW

Opracowanie losów absolwentów szkół średnich na terenie powiatu kwidzyńskiego. *SW