Czy jesteś gotów wspierać swoje dziecko w jego marzeniach zawodowych?

Któregoś ranka, przed wyjściem do pracy moja sześcioletnia córka zapytała mnie,
czy dzisiaj prowadzę warsztaty z gimnazjalistami, czy „robię papiery”, odpowiedziałam,
że to drugie, a ona na to: to zostaw te papiery i zmykaj na warsztaty, bo przecież mówiłaś,
że wolisz pracować z młodzieżą!

Nie znajduję bardziej wymownej refleksji na rozpoczęcie pisania tego artykułu. Nazywam się Jolanta Bryłka, jestem doradcą zawodowym Powiatowego Ośrodka Kariery działającego przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie. Lubię swoją pracę, bo daje mi ona dużo energii, satysfakcji i zadowolenia, co niewątpliwie przekłada się na moje funkcjonowanie w życiu prywatnym.

8 grudnia 2015 roku prowadziłam prelekcję z elementami warsztatów
w International Paper w Kwidzynie na temat: Roli rodziców w kształtowaniu świadomości zawodowej swojego dziecka”. Adresatami tych zajęć byli rodzice – pracownicy IP.

Pierwszym zadaniem uczestników było przeniesienie się pamięcią do okresu szkolnego i udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • kim chciałem zostać, kiedy byłem dzieckiem?
 • w co lubiłem się bawić?
 • jaki zawód odpowiadał mi najbardziej?
 • co wpłynęło na wybór właśnie „tej” szkoły średniej, właśnie „tego” kierunku studiów?
 • jak oceniam rolę rodziców w odniesieniu do dokonanego wyboru?

Uczestnicy warsztatów chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami, refleksjami… Wspólnie doszliśmy do wniosku, że czasy bardzo się zmieniły. Rynek pracy stawia inne wymagania, zmienił się sposób myślenia dotyczący przygotowania ucznia do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Młodzież, wybierając zawód, może korzystać
m.in. ze wsparcia specjalistów (doradców zawodowych).

Nie zmienił się jednak fakt, że to rodzice są pierwszymi i najważniejszymi doradcami zawodowymi dla swoich dzieci, gdyż to właśnie poprzez ich oddziaływania, postawy, przekonania o zawodzie kształtuje się swoistego rodzaju szkielet wartości u dziecka, mający znaczący wpływ na jego późniejsze wybory edukacyjno-zawodowe.

Jako rodzice powinniśmy pamiętać, że w procesie przygotowania dziecka do pełnienia „dopasowanych” ról zawodowych możemy uzyskać wsparcie ze szkoły.

Na pracownikach szkoły: nauczycielach, wychowawcach, pedagogach, psychologach, osobach realizujących zadania doradców zawodowych spoczywa obowiązek podejmowania działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dzisiaj uczeń kończący gimnazjum, stojący przed koniecznością dokonania wyboru szkoły/zawodu powinien być wyposażony
w umiejętność planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Niezwykle istotnym jest zainspirowanie gimnazjalisty do gromadzenia i skrupulatnego przeanalizowania informacji
w kilku obszarach wiedzy:

 • o sobie (zainteresowania, uzdolnienia, temperament, umiejętności, stan zdrowia, osiągnięcia edukacyjne, mocne i słabe strony);
 • o zawodach (warunki i środowisko pracy, zadania i czynności zawodowe, narzędzia pracy, predyspozycje i przeciwwskazania zawodowe, perspektywy płacy
  i zatrudnienia);
 • o ścieżkach edukacyjnych i rynku pracy (typy szkół, kryteria rekrutacyjne, przebieg kształcenia, kwalifikacje absolwenta, możliwość kontynuowania nauki, trendy
  na rynku pracy).

Szkoły realizują te zadania posiłkując się wsparciem doradców zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.

Chciałabym poświęcić więcej uwagi ofercie poradni w odniesieniu do omawianego zagadnienia, gdyż ona właśnie najbardziej zainteresowała rodziców biorących udział
w warsztatach. Skoncentruję się na kilku tylko działaniach. Gdyby ktoś był zainteresowany szczegółowym planem pracy w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, odsyłam na stronę poradni www.pppkwidzyn.pl (zakładka – doradztwo zawodowe). Oferta adresowana jest do uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli i specjalistów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Kwidzyna, Prabut oraz szkół Powiatu Kwidzyńskiego (wszystkie formy są bezpłatne!).

Jedną z propozycji Powiatowego Ośrodka Kariery są warsztaty dla młodzieży. Cieszą się dużym zainteresowaniem. To po zajęciach grupowych, na których uczniowie uświadamiają sobie konieczność zgromadzenia i przeanalizowania informacji o sobie, zawodach i szkołach, w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych, spora grupa niezdecydowanych gimnazjalistów trafia na konsultacje indywidualne, które doradca zawodowy prowadzi
w każdy czwartek od godz. 14.00 do 17.00 w siedzibie poradni w pokoju nr 13 . Ta forma wsparcia pozwala uczniom m.in.:

  •  rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, cechy charakteru, mocne i słabe strony,
  • ocenić stan zdrowia pod względem możliwości wykonywania zawodu (uczniowie z problemami zdrowotnymi mogą ubiegać się o otrzymanie opinii wspierającej, co zwiększa ich szansę na „dostanie się” do wymarzonej szkoły),
  • zgromadzić informację o zawodach, poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kwidzyńskim oraz ścieżki kształcenia,
  • dokonać analizy wyników nauczania z wymaganiami szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkania z przedstawicielami zawodów – to kolejna niezwykle wartościowa
dla młodzieży propozycja, dzięki której adresaci mogą gromadzić informacje o zawodach. Spotkania odbywają się u pracodawców. Młode pokolenie może wejść do zakładu pracy, m.in. zobaczyć jak wygląda miejsce pracy, jakich narzędzi używa się do pracy, może zapytać o wymagane w zawodzie umiejętności, czas pracy, wynagrodzenie…

W przypadku zawodów wymagających wykształcenia średniego i wyższego przedstawiciele zawodów zapraszani są do naszej poradni, tam prezentują niezbędną wiedzę
o wykonywanym zawodzie.

Ciekawe są spostrzeżenia uczniów po takich spotkaniach. Mogą przede wszystkim sprawdzić, czy wyobrażenia o zawodzie są zgodne z tym, co udało się zaobserwować. Zdarza się, że po spotkaniu uczeń utwierdza się w przekonaniu, że „to jest praca dla niego” lub przeciwnie, dowiaduje się, że musi dalej poszukiwać swojego miejsca w świecie zawodów, gdyż zadania i czynności, z którymi miał pośredni kontakt – będąc w zakładzie pracy, nie pasują do niego.

Moim celem – jako doradcy zawodowego – jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do podejmowania różnych aktywności, działań – czasem bardzo od siebie oddalonych – po to, żeby mogli odnaleźć to, co jest zgodne z ich predyspozycjami, umiejętnościami, temperamentem i systemem wartości. Do takiego – świadomego wchodzenia z dzieckiem
w interakcje, rozwijania kompetencji miękkich serdecznie zachęcam wszystkich Rodziców
i Opiekunów.

Podsumowując chciałabym – podobnie jak uczestników warsztatów – zachęcić Rodziców do refleksji:

Czy robisz w życiu dokładnie to, o czym marzyłeś?

Czy wiesz, o czym marzy Twoje dziecko?

A teraz przeczytaj tytuł tego artykułu!

Autor:
Jolanta Bryłka – doradca zawodowy Powiatowego Ośrodka Kariery w Kwidzynie.