PROWADZĄCA TERAPIĘ – PEDAGOG DOROTA TESKA-KISIELICZYN

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. Celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych funkcji psychomotorycznych. W trakcie zajęć są także prowadzące działania zmierzające do wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Oddziaływania terapeutyczne skupiają się na:

 • usprawnianiu funkcji słuchowo-językowych,
 • usprawnianiu percepcji wzrokowo-przestrzennej i pamięci wzrokowej,
 • ćwiczeniu sprawności ruchowej i graficznej,
 • usprawnianie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem,
 • wypracowanie nawyków poprawnego pisania pod względem ortograficznym i graficznym,
 • rozwijaniu myślenia matematycznego,
 • budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się,
 • aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy,
 • niwelowanie napięć emocjonalnych,
 • motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
 • stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu,
 • wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny ucznia.

Ważnym aspektem oddziaływań terapeutycznych jest także eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, dotykających dzieci w skutek częstego doświadczania negatywnych ocen.

 Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci:

 • z ryzykiem wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki,
 • z osłabionym poziomem umiejętności percepcyjno-motorycznych,
 • z osłabioną koncentracją uwagi.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ – PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W KWIDZYNIE FILIA W PRABUTACH.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ – 1 RAZ W TYGODNIU,

CZAS ZAJĘĆ – 1 GODZINA.