PROWADZĄCA TERAPIĘ – PEDAGOG DOROTA TESKA-KISIELICZYN

Celem terapii pedagogicznej jest:

 1. korekta obniżonych funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowych, słuchowych, ruchowych, integracyjnych),
 2. nauka i usprawnianie umiejętności czytania ( w tym: czytania ze zrozumieniem),
 3. nauka pisania,
 4. usprawnianie umiejętności pisania w zakresie ó i u, ż i rz, ch i h, głosek dźwięcznych, bezdźwięcznych i miękkich,
 5. wzbogacanie zasobu słownictwa,
 6. stymulowanie rozwoju funkcji językowo-słuchowych, pamięci i uwagi,
 7. budzenie ciekawości poznawczej,
 8. wdrażanie do kontroli wytworów własnej pracy,
 9. wzmacnianie poczucia pewności siebie,
 10. wzmacnianie poczucia własnej wartości dzięki m.in. osiąganiu sukcesów,
 11. kształtowanie wrażliwości na potrzeby grupy,
 12. kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Umiejętności nabywane w procesie terapeutycznym:

 1. Uczeń staranniej, szybciej i poprawniej pisze, lepiej rysuje, sprawniej wykonuje czynności manualne.
 2. Uczeń zna zasady ortograficzne i potrafi je zastosować.
 3. Uczeń potrafi odwołać się do wiedzy ze słowotwórstwa lub fleksji podczas pisania.
 4. Uczeń potrafi kontrolować swoje pisemne wytwory.
 5. Uczeń ma lepszą świadomość fonologiczną, dzięki czemu sprawniej czyta.
 6. Uczeń rozumie to, co czyta.
 7. Uczeń usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne, dzięki czemu może osiągać sukces (nie tylko na lekcjach języka polskiego, nie tylko w szkole).
 8. Uczeń łatwiej zapamiętuje, lepiej organizuje materiał, sprawniej różnicuje treści ważniejsze od mniej ważnych.
 9. Uczeń sprawniej dokonuje operacji umysłowych.
 10. Uczeń ma świadomość swoich mocnych i słabszych stron.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ – PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W KWIDZYNIE FILIA W PRABUTACH.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ – 1 RAZ W TYGODNIU,

CZAS ZAJĘĆ – 1 GODZINA.