logo_wersja2b

Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat Kwidzyński” złożonego w ramach  Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary):

 • matematykafizykainformatyka
 • biologia, chemia
 • kompetencje społeczne

(przy czym wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp., jednak nie do uczniów zainteresowanych edukacją artystyczną sensu stricto tj. muzyczną, plastyczną, taneczną itp.)

 Formy wsparcia w ramach projektu:

 Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

 lokalnych form wsparcia:

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu (stypendia)
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)
 • form wsparcia o zasięgu regionalnym:
 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe),
 • spotkania i warsztaty autorskie
 • akademickich form wsparcia:
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning

Realizacja pierwszych form wsparcia uczniów w ramach projektu planowana jest od  roku szkolnego 2016/2017.

Rekrutacja skierowana jest do:

 • uczniów VI klasy szkoły podstawowej,
 • uczniów I-III klasy gimnazjum,
 • uczniów I-II klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: matematyka, fizyka i informatyka 

W w/w obszarze zasadniczo rekrutacja prowadzona będzie w trybie kontynuacji uczestnictwa, który polega na włączeniu do projektu ucznia, który uczestniczył w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza”, tj.:

 • w projekcie pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów
  o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, zrealizowanym w latach 2010-2013 przez Samorząd Województwa Pomorskiego lub
 • w „Programie „Zdolni z Pomorza”, realizowanym w latach 2014-2016
  i koordynowanym przez RCNK lub
 • w Lokalnym Programie Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim w  latach 2013-2015 będącego kontynuacją Zdolnych z Pomorza.

Uczeń może skorzystać z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa wyłącznie wówczas, jeśli ubiega się o udział w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczył uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza”.

Zainteresowany uczeń składa:

 • arkusz nominacji i oświadczenie wraz z informacją o wcześniejszym uczestnictwie
  w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza”

w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie od 10 czerwca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

 Liczba dostępnych miejsc łącznie: 40

Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do 10. 06. 2016 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – od 10. 06. 2016 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do 24. 06. 2016 r.
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list: rankingowej/zakwalifikowanych/rezerwowej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: biologia i chemia oraz w obszarze kompetencje społeczne

W  w/w obszarach prowadzona będzie rekrutacja standardowa w następujących etapach:

 • złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 • realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 • przekazanie rezultatu projektu,
 • prezentacja projektów,
 • badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty
w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19),
w terminie od 10 czerwca 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do 10. 06. 2016 r.
 • ogłoszenie rozpoczęcia rekrutacji – 10. 06. 2016 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do 24. 06. 2016 r.

(możliwość ew. rozszerzenia akcji informacyjnej w wypadku niewielkiego zainteresowania
lub dodania dodatkowych kryteriów w wypadku zbyt dużej liczby chętnych)

 • praca nad projektami kwalifikacyjnymi, możliwość skorzystania ze wsparcia nauczyciela – od 25. 06. 2016 r. do 15. 09. 2016 r.
 • przekazanie rezultatów projektów – do 30. 09. 2016 r.
 • prezentacja projektów, komisyjna ocena według określonych kryteriów –
  do 15. 10. 2016 r.
 • przygotowanie list: rankingowej/zakwalifikowanych/rezerwowej – do 21. 10. 2016 r.
 • badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – po 21. 10. 2016 r.

Liczba dostępnych miejsc w obszarach: biologia i chemia oraz kompetencje społeczne łącznie: 24, w tym:

 • w grupach gimnazjalnych – 12:
 • biologia – 3,
 • chemia – 3,
 • obszar kompetencji społecznych – 6,
 • w grupach ponadgimnazjalnych – 12:
 • biologia – 3,
 • chemia – 3,
 • obszar kompetencji społecznych – 6.

Dokumenty do pobrania: