Ulotka do pobrania

                              Porady i konsultacje:

poniedziałek ——- 1500 – 1700 – PSYCHOLODZY (w tym  psycholog seksuolog)
  wtorek —————1500 – 1700 – PSYCHOLODZY 
                                     1500 – 1700 – DORADCA ZAWODOWY
                                    1500 – 1700 – LOGOPEDA  
  środa —————-1500 – 1700 – PEDAGODZY
 czwartek ———– 1500 – 1700 – PEDAGOG-Terapeuta uzależnień
                                    1500 – 1800 – DORADCA ZAWODOWY 

 

                                 

Oferta ogólna

 

 1. Diagnoza przyczyn trudności w nauce i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży.
 2. Diagnoza logopedyczna.
 3. Diagnoza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i orzekanie o potrzebie zmiany formy kształcenia.
 4. Diagnoza możliwości intelektualnych i predyspozycji zawodowych.
 5. Diagnoza dzieci i młodzieży uzdolnionej.
 6. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się.
 7. Wybiórcze badania psychologiczno–pedagogiczno–logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym   i młodszym wieku szkolnym.
 8. Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne – indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży.
 9. Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Konsultacje mogą odbywać się na terenie placówek, mogą obejmować pomoc w bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz pomoc w opracowywaniu programów edukacyjnych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 10. Wizyty w szkołach – spotkania z radą pedagogiczną, uczniami, rodzicami.
 11. Realizowanie cyklicznych programów wspomagających dzieci i młodzież na terenie poradni lub w placówkach.
 12. Spotkania edukacyjno – informacyjne dla rad pedagogicznych na terenie poradni lub w terenie.
 13. Warsztaty i prelekcje dla uczniów i rodziców w terenie.
 14. Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli dotyczące terapii mowy.
 15. Interwencje kryzysowe wg zgłoszeń i zdarzeń.
 16. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 17. Doradztwo zawodowe w ramach Powiatowego Ośrodka Kariery
 18. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

 Realizacja  programów i przedsięwzięć

 • Poradnia objazdowa – pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy w szkole do dyspozycji uczniów, nauczycieli, rodziców.
 •  Tematyka i zakres do uzgodnienia wg. zapotrzebowania.
 • Redukcja zachowań niepożądanych – pomoc nauczycielom i rodzicom w modyfikowaniu zachowań ich dzieci/uczniów
 • Program „Interwencje profilaktyczne w szkole” dotyczący uczniów eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi – dla rad pedagogicznych.
 • Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli ,,Rozwijanie percecji słuchowej i słownictwa (Jak nauczyć dziecko liter?)”.
 • Projekt ,,Zdolni z Pomorza-powiat kwidzyński”.
 • Projekt „Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie – niezbędnik absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego”.
 • Targi edukacyjne i Targi pracy.
 • Powiatowy Ośrodek Kariery.
 • Projekt ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim-większa zdawalność uczniów”.
 • Sieć pedagogów i psychologów szkolnych.
 • Sieć doradców zawodowych.
 • Sieć logopedów.

 

 Zajęcia grupowe na terenie poradni

 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają od 1 października  2020  do 31 maja 2021 r.
Liczba miejsc jest ograniczona.

 • W poszukiwaniu straconego czasu” –  grupa terapeutyczno- rozwojowa dla klas VII- VIII szkół podstawowych.
 • Koniki polne” – zajęcia grupowe dla dzieci z problemami emocjonalnymi z klas II-IV szkół podstawowych oraz dla ich rodziców.
 • Emotki’’- zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i niskimi kompetencjami społecznymi dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.
 • Trening Umiejętności Społecznych– terapia grupowa dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
 • ,,Słucham – rozumiem-mówię’’ – program dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z implantami ślimakowymi, aparatami słuchowymi”.
 • ,,Mogę więcej – wygrywanie to działanie’’ – terapia pedagogiczna z elementami orientacji zawodowej.
 • Terapia zaburzeń percepcyjno-motorycznych, w tym dzieci dyslektycznych.
 • Szkoła dla rodziców”- zajęcia dla rodziców
 • Terapia indywidualna metodą Instrumental Enrichment (zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze).

 

Spotkania otwarte na terenie poradni

 • Czy istnieje przepis na małe dziecko – spotkania dla nauczycieli – 10.2020r., godz.18.00 
 • Jak przygotować dziecko do nauki w klasie I – 11.2020r., godz.18.00
 • Jak wytrzymać z nastolatkiem –  01.2021r., godz.18.00   
 • Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – 02.2021r., godz.18.00
 • Jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania? – spotkanie dla rodziców uczniów klas I-III – 03.2021r. godz.- 18.00
 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – niezbędnik rodzica i nauczyciela  – 13.04.2021r.,  18.00
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców ,,Rozwijanie percepcji słuchowej i słownictwa u dzieci 5-6-7 letnich”, ,,Jak nauczyć dziecko liter’’ – 05. 2021r., godz.18.00

 

Spotkania edukacyjno– informacyjne dla rad pedagogicznych

 • Jak radzić sobie ze stresem ? Warsztaty przeciw wypaleniu zawodowemu.
 • Rozwój seksualny dzieci- dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.
 • Uczeń z Zespołem Aspergera.
 • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży (depresja, samookaleczenia, zachowania agresywne).
 • Jak rozmawiać ze współczesnym nastolatkiem ?
 • Bądź czujnym- zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z treściami internetowymi.
 • Problemy rozwojowe okresu dorastania.
 • Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego.
 • Dojrzałość szkolna.
 • Praca z dzieckiem u którego stwierdzono ryzyko dysleksji bądź dysleksję rozwojową.
 • Wady wymowy.
 • Jak integrować zespoły klasowe.
 • Dyscyplina w klasie.
 • Interwencja profilaktyczna wobec uczniów eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Dojrzałość szkolna.
 • Jak nauczyć dziecko liter?
 • Adaptacja dziecka do przedszkola.
 • Rozwój mowy dzieci – etapy rozwoju – norma i zaburzenie.
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym – co może niepokoić ?
 • Rozwijanie sprawności językowej w różnym wieku rozwojowym ?
 • Dziecko ryzyka dysleksji – jak rozpoznać ?
 • Praca z dzieckiem z niedosłuchem.
 • Rozwijanie słownictwa u dzieci.
 • Jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania ?
 • Czynniki wpływające na efektywną komunikację ?
 • Ortografia –jak ćwiczyć ?
 • Seplenienie – reranie, najczęściej spotykane wady wymowy.
 • Usprawnianie percepcji słuchowej – doskonalenie umiejętności językowych.
 • Praca z dzieckiem z implantem ślimakowym.
 • Praca z dzieckiem z mutyzmem.
 • Wpływ korzystania z komputera, telewizji, tabletu na rozwój mowy.
 • Ruch, rytm, rym, muzyka – doskonalenie mowy w wieku przedszkolnym.
 • Praca z dzieckiem jąkającym – w szkole i w domu.
 • Komunikacja dzieci dwujęzycznych, dzieci powracających z zagranicy-wspomaganie adaptacji w zakresie umiejętności językowych.
 • Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię.
 • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci.

  

Warsztaty i prelekcje dla uczniów

 

 • Uczenie się – to nie takie trudne – dla uczniów z klas IV-VIII.
 • Zajęcia profilaktyczne i interwencyjne dotyczące przemocy i uzależnień.
 • ABC emocji. Panowanie nad emocjami.
 • Emocje w moim życiu- dla uczniów ze szkół podstawowych.
 • Jak radzić sobie ze stresem ?
 • Jak uczyć się skutecznie ?
 • Skuteczne techniki uczenia się.
 • Jak przezwyciężać trudności w pisaniu i czytaniu ?
 • Trudności z ortografią – mogę je pokonać.
 • Jak budować dobrą atmosferę w klasie ?
 • Wybór ścieżki edukacyjno – zawodowej – dla uczniów klas VIII
 • Procedura rekrutacyjna do szkół  ponadpodstawowych z elementami oferty edukacyjnej powiatu kwidzyńskiego.
 • Czynniki wyboru drogi edukacyjno – zawodowej.
 • Ósmoklasisto – co po szkole podstawowej ? O typach szkół i ścieżkach kształcenia.
 • INNE wg zapotrzebowania.


Warsztaty i prelekcje dla rodziców

 • Jak mądrze kochać swoje dziecko – 10 błędów wychowawczych jakie popełniają dobrzy rodzice.
 • Domowa profilaktyka uzależnień.
 • Domowa profilaktyka przemocy.
 • Jak rozwijać mowę dziecka ?
 • Smoczek-wróg czy przyjaciel ?
 • Adaptacja dziecka do przedszkola.
 • Dojrzałość szkolna.
 • Rozwój mowy dziecka-etapy rozwoju – norma i zaburzenie.
 • Rozwijanie sprawności językowej w różnym wieku rozwojowym.
 • Dziecko ryzyka dysleksji.
 • Praca dzieckiem z niedosłuchem.
 • Rozwijanie słownictwa u dzieci.
 • Jak pomóc dziecku w nauce czytania ?
 • Jak nauczyć dziecko liter ?
 • Ortografia –jak ćwiczyć ?
 • Praca z dzieckiem z implantem ślimakowym.
 • Praca z dzieckiem z mutyzmem.
 • Wpływ korzystania z komputera, telewizji, tabletu na rozwój mowy.
 • Ruch, rytm, rym, muzyka – doskonalenie mowy w wieku przedszkolnym.
 • Praca z dzieckiem jąkającym – w domu.
 • Komunikacja dzieci dwujęzycznych, dzieci powracających z zagranicy- wspomaganie adaptacji w zakresie umiejętności językowych.
 • Inne wg zapotrzebowania.

 

 Terminy spotkań
Sieci pedagogów i psychologów szkolnych
Kwidzyńskiej sieci doradców zawodowych

  Spotkania sieci będą się odbywały w  trzech grupach – tematyka spotkań i skład grup będą podawane na bieżąco

 • Październik 2020r.

Oferta PPP na rok szkolny 2020/2021

PPP Kwidzyn- 1.10.2020 r., godz. 10.00-11.30 oraz 12.00-13.30

– 8.10.2020 r.,  godz. 10.11.30 oraz 12.00-13.30

Filia PPP Prabuty – 6.10.2020 r., godz. 9.00-10.30.

 • Listopad 2020r

PPP Kwidzyn – 19.11.2020 r., godz. 10.00-11.30 oraz 12.00-13.30

– 26.11.2020 r., godz. 10.11.30 oraz 12.00-13.30

Filia PPP Prabuty – 20.11.2020 r. , godz. 9.00-10.30

 

 • Styczeń 2021

PPP Kwidzyn – 14.01.2021 r., godz. 10.00-11.30 oraz 12.00-13.30

– 21.01.2021 r., godz. 10.11.30 oraz 12.00-13.30

Filia PPP Prabuty – 15.01.2021 r., godz. 9.00-10.30

 • Marzec 2021

PPP Kwidzyn – 11.03.2021 r., godz. 10.00-11.30 oraz 12.00-13.30

– 18.03.2021 r., godz. 10.11.30 oraz 12.00-13.30

Filia PPP Prabuty – 12.03.2021 r., godz. 9.00-10.30

 • Maj 2021

PPP Kwidzyn – 13.05.2021r., godz. 10.00-11.30 oraz 12.00-13.30

– 18.05..2021r., godz. 10.11.30 oraz 12.00-13.30

Filia PPP Prabuty – 14.05.2021r., godz. 9.00-10.30

                                                        ZAPRASZAMY !!!

https://www.pppkwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/10/hand-1030565_1920-1024x672.jpghttps://www.pppkwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/10/hand-1030565_1920-150x150.jpgadminWiadomości Ulotka do pobrania                               Porady i konsultacje: poniedziałek ------- 1500 – 1700 – PSYCHOLODZY (w tym  psycholog seksuolog)   wtorek ---------------1500 – 1700 – PSYCHOLODZY                                       1500 – 1700 - DORADCA ZAWODOWY          ...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie