Zaproszenie

do udziału w zajęciach z zakresu

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

                 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach informuje, że na mocy porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/2013 z dnia 18.12.2017 r. pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Kwidzyńskim placówka przystąpiła do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu kwidzyńskiego.

W ramach w/w zadania organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Warunki rekrutacji i uczestnictwa dzieci w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

  1. Uczestnikiem zajęć i form wsparcia może być dziecko i jego rodzina od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do czasu pójścia dziecka do szkoły podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
  2. Dziecko jest mieszkańcem powiatu kwidzyńskiego i posiada:

– opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i/ lub;
– orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
– zalecenia lekarskie wydane na podstawie zaświadczenia, skierowania lub orzeczenia lekarza specjalisty poradni specjalistycznej.

Dyrektor
Elżbieta Polakiewicz

adminWiadomości               Zaproszenie do udziału w zajęciach z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.                  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach informuje, że na mocy porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/2013 z dnia 18.12.2017 r. pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Kwidzyńskim placówka przystąpiła do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu kwidzyńskiego. W ramach w/w zadania...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie