Rekrutacja uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

 

Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów na rok szkolny 2017/2018 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat Kwidzyński” złożonego w ramach  Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary):

 • matematykafizykainformatyka
 • biologia, chemia
 • kompetencje społeczne

(przy czym wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp., jednak nie do uczniów zainteresowanych edukacją artystyczną sensu stricto tj. muzyczną, plastyczną, taneczną itp.)

 
Formy wsparcia w ramach projektu:

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

1. lokalnych form wsparcia:

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu (stypendia)
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami) 2. form wsparcia o zasięgu regionalnym:
 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe),
 • spotkania i warsztaty autorskie

3. akademickich form wsparcia:

 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning

  W roku szkolnym 2017/2018 ogłaszamy rekrutację w obszarze matematyki, fizyki i informatyki.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w roku szkolnym 2017/2018 nie ogłaszamy rekrutacji w obszarach: biologii i chemii  oraz kompetencji społecznych.


Rekrutacja skierowana jest do
:

 •  uczniów VI klasy szkoły podstawowej,
 • uczniów I-III klasy gimnazjum,
 • uczniów I-II klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: matematyka, fizyka i informatyka 

 1. W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie rekrutacji standardowej.   Rekrutacja standardowa to nabór uczniów do projektu prowadzony corocznie przed rozpoczęciem realizacji form wsparcia w danym roku szkolnym.
 2. Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:
 • złożenie wniosku o przeprowadzenie badań, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 • badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
 • test uzdolnień kierunkowych.

Zainteresowany uczeń składa:

 • wniosek o przeprowadzenie badań, arkusz nominacji i oświadczenie

w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie do  30 czerwca 2017 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach (załącznik), korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc łącznie: 12


Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do  4. 06. 2017 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – od   5. 06. 2017 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – do  30. 06. 2017 r.
 • 01.07.2017 – 15.09.2017 r. – badania psychologiczne w PPP
 • do 20.09.2017 r. – ustalenie list uczniów piszących TUK
 • 23.09.2017 r. – przeprowadzenie TUK
 • do 15.10.2017 r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowych

Dokumenty do pobrania:

 

adminWiadomościRekrutacja uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”   Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów na rok szkolny 2017/2018 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat Kwidzyński” złożonego w ramach  Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary): matematyka, fizyka, informatyka biologia,...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie