PEDAGOG DOROTA TESKA-KISIELICZYN

Jedną z moich form działalności w Poradni jest prowadzenie terapii pedagogicznej.

         Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o:
– inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
– z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
– z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
– o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno–motywacyjnych,
– z zaburzeniami mowy,
– z zaburzeniami zdolności matematycznych,
– z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.

Terapię pedagogiczną w Poradni i Szkole Podstawowej prowadzę w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 6 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Celem prowadzonej przeze mnie terapii pedagogicznej jest:
– stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
– eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

ZASADY, KTÓRE PRZESTRZEGAM PODCZAS PROWADZENIA  TERAPII PEDAGOGICZNEJ, TO MIĘDZY INNYMI:
1. Indywidualizacja środków i metod oddziaływania korekcyjnego.
2. Powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniające
złożoność czynności i możliwości percepcyjnych dziecka.
3. Korekcja zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej
zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności.
4. Kompensacja zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami
funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów
kompensacyjnych
5. Systematyczności.
6. Ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.

Podczas zajęć terapii staram się stosować takie metody terapeutyczne, które będą dla dzieci nie tylko nauką,, ale także zabawą. Chcę, by wiedziały, że nauka może być przyjemna, może być zabawą i wiązać się z pozytywnymi doznaniami, poczuciem radości i przyjemności z osiąganych sukcesów.

adminWiadomościPEDAGOG DOROTA TESKA-KISIELICZYN Jedną z moich form działalności w Poradni jest prowadzenie terapii pedagogicznej.          Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie