W okresie od września 2016 roku do lutego 2017roku odbyły się 4  spotkania warsztatowe dotyczące doskonalenia percepcji słuchowej u dzieci. W spotkaniach uczestniczyli rodzice (23 osoby) oraz nauczyciele (16 osób).

JAK  NAUCZYĆ  DZIECKO  LITER?

Zajęcia  warsztatowe dla nauczycieli i rodziców:

„ Rozwijanie percepcji słuchowej i słownictwa

u dzieci 5-6-7    letnich”

   Prowadzenie: Aldona Czyżewska, logopeda

CELE  I  ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Proponowane zajęcia zawierają materiał językowy do ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej oraz słownictwa.

Zajęcia  prowadzone w formie warsztatowej.

Spotkania mają na celu doskonalić umiejętności dydaktyczne rodziców – tak by mogli  w  prosty  sposób   wspierać swoje dzieci.

Nauczyciele  powinni wspierać dzieci- organizując jak najczęściej  zajęcia rozwijające  percepcję słuchową ( w oparciu o konkrety, ilustracje) jako czynnik gwarantujący  sukces w nauce czytania i pisania u dzieci.

Celem programu jest doskonalenie percepcji słuchowej

i rozwijanie słownictwa u dzieci.

Dobrze  wykształcona  percepcja słuchowa jest decydującym czynnikiem wpływającym na prawidłową naukę liter.

       W roku szkolnym 2016/2017 odbyły się 4 spotkania dotyczące Dojrzałości szkolnej. Uczestniczyło w nich 91 rodziców. Przekazano rodzicom najważniejsze informacje dotyczące rozwoju dziecka w sferze fizycznej, umysłowej oraz społeczno-emocjonalnej w wieku przedszkolnym.

  

KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN

 NA CZYM POLEGA  DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Zgodnie z  nową podstawą programową – Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi:

 • powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców, znać nazwę państwa ,stolicę,
 • narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są proporcjonalne do całości, części ciała są rozmieszczone właściwie,
 • obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało,
 • ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,
 • zainteresować się pisaniem, kreślić znaki literopodobne i podejmuje próby pisania,
 • dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,
 • łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielość, kolor,
 • wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,
 • liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów umie powiedzieć, ile ich jest, porównać zbiory,
 • dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10,
 • zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej,
 • zna stałe następstwa dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku,
 • ma dobrą koncentrację uwagi,
 • jest zainteresowane pracą i jej efektami,
 • jest odporne na niepowodzenia, jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,
 • rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,
 • prawidłowo wymawiać wszystkie głoski ( a wymowa jest poprawna pod względem artykulacji),
 • składać słowa z usłyszanych głosek,
 • nazwać głoskę na początku i na końcu słowa, różnicować słowa o podobnym brzmieniu, kran – tran, góra – kura, bada – pada,
 • podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby,
 • zna drukowane małe i wielkie litery ( z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń oraz liter oznaczających samogłoski nosowe),
 • interesuje się czytaniem, układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać,
 • opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową,
 • rozwiązać proste zagadki,
 • uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,
 • wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,
 • wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost, ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby a także w odniesieniu do innych obiektów,
 • doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,
 • zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,
 • działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,
 • wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki,
 • ma dobre tempo pracy.

Prowadzenie i opracowanie: Aldona Czyżewska, logopeda PPP Kwidzyn

                            W  listopadzie i  grudniu 2016 roku  odbyły się 4  spotkania  z młodzieżą w II LO w Kwidzynie. Łącznie w  spotkaniach uczestniczyło 116 uczniów.

Temat  spotkań –  Komunikacja  osób z uszkodzonym słuchem.

Rozmieszczenie dźwięków mowy na skali audiogramu w warunkach rozmowy w odległości 1 metra.

 

STOPIEŃ UBYTKU SŁUCHU a trudności w odbiorze i nadawaniu mowy.

5-20 dB granica normy

20-40 dB lekki niedosłuch ( Trudność ze słyszeniem i odbiorem mowy z odległości 1m.

Osoba może mieć trudności ze zrozumieniem nawet 50% informacji, jeżeli wypowiedzi są zbyt szybkie  lub nie  widzi twarzy mówiącego – aparat słuchowy, trening słuchowy, zajęcia z  logopedą)

40-70 dB umiarkowany niedosłuch  ( Osoba bez aparatu nie odbiera prawie nic z lekcji, słyszy tylko głośną mowę z 1m- aparat słuchowy, trening słuchowy, zajęcia z  logopedą,

konieczna indywidualna pomoc w zakresie poszczególnych przedmiotów.)

70-95 dB znaczny niedosłuch( Osoba może słyszeć jedynie głośne dźwięki z otoczenia, mowa rozwija się tylko dzięki wczesnej diagnozie i rehabilitacji mowy w okresie przedszkolnym. Minimum godzina rehabilitacji dziennie- aparat słuchowy, trening słuchowy  odczytywanie mowy z ust, zajęcia z  logopedą, surdopedagogiem. Mowa nie zawsze zrozumiała. Tylko część dzieci może kształcić się ze słyszącymi rówieśnikami.)

Od  95dB głęboki niedosłuch  (Niewielkie szanse na rozwój mowy, niewielka skuteczność aparatów słuchowych, konieczne stosowanie języka migowego, ćwiczenia odczytywania mowy z ust.

Ograniczone możliwości przyswojenia programu szkolnego.)

WAŻNE  TERMINY:

PJM– Polski Język Migowy

SJM– System Językowo-Migowy

CODA-Słyszące dzieci  głuchych rodziców

*Pamiętaj, że każdy człowiek  słabo słyszący  i Głuchy to człowiek Oryginalny.

Traktuj go tak jakbyś chciał, aby traktowano Ciebie- z szacunkiem.

*Nigdy nie narzucaj się z pomocą Człowiekowi Oryginalnemu.

Pomóż mu tylko wtedy, gdy wyraźnie Ciebie o to poprosi. A jeżeli nie jesteś pewny czy Człowiek Oryginalny potrzebuje pomocy- po prostu o to zapytaj.

*Osoba słabosłysząca  może mówić jak tylko potrafi najlepiej, odczytywać mowę z ust, pisać na kartce, Głuchy może migać i pisać na kartce, więc  ty jako osoba słysząca masz naprawdę szeroki wybór co do sposobu komunikacji z osobą Oryginalną.

*Człowiek Oryginalny ma prawo po raz setny prosić Ciebie o powtórzenie słowa skoro ty jako osoba słysząca nie chcesz pisać do niego na kartce.

Prowadzenie i opracowanie –Aldona  Czyżewska  surdopedagog, logopeda PPP Kwidzyn

 

 

 

 

 

adminWiadomości  W okresie od września 2016 roku do lutego 2017roku odbyły się 4  spotkania warsztatowe dotyczące doskonalenia percepcji słuchowej u dzieci. W spotkaniach uczestniczyli rodzice (23 osoby) oraz nauczyciele (16 osób). JAK  NAUCZYĆ  DZIECKO  LITER? Zajęcia  warsztatowe dla nauczycieli i rodziców: „ Rozwijanie percepcji słuchowej i słownictwa u dzieci 5-6-7    letnich”    Prowadzenie: Aldona Czyżewska,...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie