puzzle_zdolni

W związku z niewielkim zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych w obszarze kompetencji społecznych przedłuża się termin przyjmowania zgłoszeń uczniów do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” w wymienionym obszarze poprzez złożenie Arkusza nominacji i Oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Kwidzynie do 15. 09. 2016 r.

Rekrutacja z przedłużonym terminem skierowana jest do:

 •  uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczniami klas: I, II i III szkoły ponadgimnazjalnej.

Kompetencje społeczne  –  wsparcie w obszarze kompetencji społecznych skierowane jest do uczniów wykazujących uzdolnienia np. w takich przedmiotach, jak język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp., jednak nie do uczniów zainteresowanych edukacją artystyczną sensu stricto tj. muzyczną, plastyczną, taneczną itp.

 Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”, złożony został w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

 • lokalnych form wsparcia:
 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu (stypendia)
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)
 •  form wsparcia o zasięgu regionalnym:
 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe),
 • spotkania i warsztaty autorskie
 • akademickich form wsparcia:
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning

 Realizacja pierwszych form wsparcia uczniów w ramach projektu planowana jest
od  roku szkolnego 2016/2017.

 Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze kompetencje społeczne

W  w/w obszarze prowadzona będzie rekrutacja standardowa w następujących etapach:

 • złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 • realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 • przekazanie rezultatu projektu,
 • prezentacja projektów,
 • badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie,
ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie od 31 czerwca 2016 r. do  15. 09. 2016 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Terminy rekrutacji:

 • przygotowania do rekrutacji – do 10. 06. 2016 r.
 • ogłoszenie rozpoczęcia rekrutacji – 10. 06. 2016 r.
 • przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie –  przedłużenie terminu do 15. 09. 2016 r.

(możliwość ew. rozszerzenia akcji informacyjnej w wypadku niewielkiego zainteresowania
lub dodania dodatkowych kryteriów w wypadku zbyt dużej liczby chętnych)

 • praca nad projektami kwalifikacyjnymi, możliwość skorzystania ze wsparcia nauczyciela – od 25. 06. 2016 r. do 15. 09. 2016 r.
 • przekazanie rezultatów projektów – do 30. 09. 2016 r.
 • prezentacja projektów, komisyjna ocena według określonych kryteriów –
  do 15. 10. 2016 r.
 • przygotowanie list: rankingowej/zakwalifikowanych/rezerwowej – do 21. 10. 2016 r.
 • badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie – po 21. 10. 2016 r.

 Liczba dostępnych miejsc w przedłużonym terminie, w obszarze kompetencje społeczne:

 • w grupach ponadgimnazjalnych:
 • obszar kompetencji społecznych – 6.

  Dokumenty do pobrania:

adminWiadomościW związku z niewielkim zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych w obszarze kompetencji społecznych przedłuża się termin przyjmowania zgłoszeń uczniów do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” w wymienionym obszarze poprzez złożenie Arkusza nominacji i Oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Kwidzynie do 15. 09. 2016 r. Rekrutacja z przedłużonym terminem skierowana...Witryna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie