Oferta ogólna

 1. Diagnoza przyczyn trudności w nauce i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży.
 2. Diagnoza logopedyczna.
 3. Diagnoza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i orzekanie o potrzebie zmiany formy kształcenia.
 4. Diagnoza możliwości intelektualnych i predyspozycji zawodowych.
 5. Diagnoza dzieci i młodzieży uzdolnionej.
 6. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się.
 7. Wybiórcze badania psychologiczno–pedagogiczno–logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym   i młodszym wieku szkolnym.
 8. Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne – indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży.
 9. Punkt konsultacyjny na terenie poradni dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów szkolnych.
 10. Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Konsultacje mogą odbywać się na terenie placówek, mogą obejmować pomoc w bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz pomoc w opracowywaniu programów edukacyjnych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 11. Wizyty w szkołach – spotkania z radą pedagogiczną, uczniami, rodzicami.
 12. Realizowanie cyklicznych programów wspomagających dzieci i młodzież na terenie poradni lub w placówkach.
 13. Spotkania edukacyjno – informacyjne dla rad pedagogicznych na terenie poradni lub w terenie.
 14. Warsztaty i prelekcje dla uczniów i rodziców w terenie.
 15. Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli dotyczące terapii mowy.
 16. Interwencje kryzysowe wg zgłoszeń i zdarzeń.
 17. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 18. Doradztwo zawodowe w ramach Powiatowego Ośrodka Kariery.
 19. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

Zajęcia grupowe na terenie poradni

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają od 1 października  2018  do 31 maja 2019 r.  Liczba miejsc jest ograniczona.

 • „W poszukiwaniu straconego czasu” –  grupa terapeutyczno-rozwojowa dla gimnazjalistów i klas VII, VIII szkół podstawowych.
 • ,,Ku słońcu” – grupa profilaktyczno-rozwojowa dla młodzieży od 15 roku życia.  
 • „Koniki polne” – zajęcia grupowe dla dzieci z problemami emocjonalnymi z klas II-IV szkół podstawowych.
 • Terapia grupowa metodą Instrumental Enrichment(zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze).
 • „Rozwijanie mowy, myślenia i komunikacji” – zajęcia grupowe dla dzieci 4-5 letnich.
 • 6 spotkań edukacyjnych dla grupy chłopców z Zespołem Aspergera.
 • Terapia zaburzeń percepcyjno-motorycznych, w tym dzieci dyslektycznych
 • Szkoła dla rodzicówzajęcia dla rodziców

 Spotkania otwarte na terenie poradni

 • Zrozumieć, zapobiegać i pomóc dzieciom z FASD” spotkanie w ramach Kampanii „Stop FAS w Kwidzynie” – 10,2018r.- godz.18.00
 • Dziecko z Zespolem Aspergera – 11.2018r. godz.18.00
 • Moje dziecko ma padaczkę” – kontynuacja spotkań dla rodziców dzieci chorujących na epilepsję – 12.2018r.-godz.18.00
 • „ Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”- 01.2019r.-godz.18.00
 • „ Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba sobie wychować”- 02.2019r.- godz.18.00

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – niezbędnik rodzica i nauczyciela-12.03.2019r.-godz.18.00

 • „Jak wychować zdolne dziecko – rodzice na tropach talentów”- 2.04.2019r.-godz.18.00
 • ,,Jak wytrzymać z nastolatkiem’’14.05.2018r..godz.18.00    

 

Realizacja cyklicznych programów i projektów

 1. Jak pomóc dziecku, żeby nie popadło w uzależnienia ? –spotkania cykliczne.
 2. ,Szkoła dla rodziców” – zajęcia dla rodziców, którzy chcą doskonalić  własne umiejętności wychowawcze.
 3. Program „Interwencje profilaktyczne w szkole” dotyczący uczniów eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi – dla rad pedagogicznych.
 4. Cykliczne spotkania debryfingujące, warsztatowe.
 5. Słucham-Rozumię-mówię”- program dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z implantami ślimakowymi.
 6. Zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli ,,Rozwijanie percecji słuchowej i słownictwa (Jak nauczyć dziecko liter?)”.
 7. Program dla dzieci uczęszczających i nieuczęszczających do przedszkola – ,,Rozwijaniemowy, myślenia i komunikacji u dzieci 4,5 letnich”.
 8. Redukcja zachowań niepożądanych – pomoc nauczycielom i rodzicom w modyfikowaniu zachowań ich dzieci/uczniów.
 9. Poradnia w szkole (pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy) – spotkania konsultacyjne, warsztatowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 10. Projekt ,,Zdolni z Pomorza-powiat kwidzyński”.
 11. Projekt „Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie – niezbędnik absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego”.
 12. Projekt,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim-większa zdawalność uczniów”.

Spotkania edukacyjno-informacyjne
dla rad pedagogicznych
na terenie poradni lub w terenie, warsztaty
i prelekcje
dla uczniów, rodziców wg zapotrzebowania
(po uprzednim umówieniu – miesiąc przed spotkaniem)

Spotkania edukacyjno – informacyjne
dla rad pedagogicznych:

 • Gdy Twój uczeń ma padaczkę.
 • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży.
 • Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży.
 • Problemy rozwojowe okresu dorastania.
 • Uczeń z Zespołem Aspergera.
 • Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego.
 • Dojrzałość szkolna.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i słownictwa u dzieci 5-6-7 letnich.
 • Jak nauczyć dziecko liter?
 • Adaptacja dziecka do przedszkola.
 • Rozwój mowy dzieci – etapy rozwoju”- norma i zaburzenie.
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym- co może niepokoić?
 • Rozwijanie sprawności językowej w różnym wieku rozwojowym?.
 • Dziecko ryzyka dysleksji – jak rozpoznać?
 • Praca z dzieckiem z niedosłuchem.
 • Rozwijanie słownictwa u dzieci.
 • Interpretacja opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię.
 • Jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania?
 • Jak nauczyć dziecko liter?
 • Czynniki wpływające na efektywną komunikację?
 • Ortografia –jak ćwiczyć?
 • Seplenienie- reranie , najczęściej spotykane wady wymowy.
 • Usprawnianie percepcji słuchowej- doskonalenie umiejętności językowych.
 • Praca z dzieckiem z implantem ślimakowym.
 • Praca z dzieckiem z mutyzmem.
 • Wpływ korzystania z komputera, telewizji, tabletu na rozwój mowy
 • Ruch, rytm, rym, muzyka – doskonalenie mowy w wieku przedszkolnym.
 • Praca z dzieckiem jąkającym- w szkole i w domu.
 • Jak integrować zespoły klasowe.
 • Dyscyplina w klasie.
 • Jak sobie radzić z trudnym zachowaniem ucznia.
 • Interwencja profilaktyczna wobec uczniów eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi.
 • Jak poznać ucznia – diagnoza funkcjonalna – zespół klasowy
 • Problemy adolescencji.
 • Zaburzenie psychiczne i emocjonalne wśród dzieci i młodzieży.
 • Zaburzenia odżywania.
 • Profilaktyka depresji i prób samobójczych.
 • Rozwój psychoseksulany dzieci i młodzieży.
 • Jak mądrze kochać swoje dziecko.
 • Jak wspierać dziecko w procesie uczenia.
 • Dziecko w sieci – profilaktyka uzależnień od komputera

Warsztaty i prelekcje dla uczniów:

 • Jak radzić sobie z negatywnymi
 • Jak radzić sobie ze stresem.
 • Skuteczne techniki uczenia się.
 • Zajęcia integracyjne.
 • Zajęcia profilaktyczne i interwencyjne dotyczące przemocy i uzależnień
 • Warsztaty dla uczniów klas V i VI: „Trudności z ortografią-mogę  je pokonać”
 • ABC emocji. Panowanie nad emocjami.
 • Trudności z ortografią-mogę je pokonać.
 • Ósmoklasisto! Co po szkole podstawowej? O typach szkół i ścieżkach kształcenia.
 • Trzecioklasisto, co po gimnazjum? O typach szkół i ścieżkach kształcenia.
 • Poznaję siebie w kontekście przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych.Czynniki wyboru drogi edukacyjno-zawodowej.
 • Wybór zawodu i skuteczne metody poszukiwania pracy.
 • Podstawowe informacje o możliwościach dalszej edukacji, kryteriach przyjęć do szkół policealnych, wyższych uczelni-szkoły ponadgimnazjalne.
 • Twórcze rozwiązywanie problemów w kontekście kompetencji poszukiwanych przez pracodawców-szkoły ponadgimnazjalne.
 • Aby zawód nie był zawodem” – projektowanie swojej przyszłości zawodowej po zakończeniu kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Jak radzić sobie ze stresem.
 • Metody skutecznego uczenia się.
 • Myślenie kreatywne.
 • Seksualność dzieci i młodzieży,
 • Zaburzenia odżywania – zajęcia dla dziewcząt

Warsztaty i prelekcje dla rodziców dotyczące:

 • Traumatyczne wydarzenia w życiu dziecka – jak rodzice mogą pomóc dziecku przejść przez traumę, kryzys.
 • Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej.
 • Jak zwiększać motywację dziecka do nauki.
 • Jak łagodzić trudności adaptacyjne u dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola.
 • Czynniki sprzyjające i utrudniające adaptacji dziecka w przedszkolu.
 • Komputer, TV, internet – moje dziecko w wirtualnej rzeczywistości.
 • Jak wytrzymać z nastolatkiem,
 • Zaburzenie psychiczne i emocjonalne wśród dzieci i młodzieży,
 • Zaburzenia odżywania,
 • Profilaktyka depresji i prób samobójczych,
 • Rozwój psychoseksulany dzieci i młodzieży,
 • Jak radzić sobie ze stresem.
 • Jak wspierać dziecko w procesie uczenia,
 • Dziecko w sieci – profilaktyka uzależnień od komputera.
 • Zachowania agresywne – profilaktyka przemocy.
 • Jak mądrze kochać swoje dziecko – 10 błędów wychowawczych jakie popełniają dobrzy rodzice.
 • Domowa profilaktyka uzależnień.
 • Domowa profilaktyka przemocy.
 • Świadomie wspieram moje dziecko w jego wyborach edukacyjno-zawodowych.
 • Rozwój mowy dzieci – etapy rozwoju”- norma i zaburzenie.
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym- co może niepokoić?
 • Rozwijanie sprawności językowej w różnym wieku rozwojowym.
 • Jak nauczyć dziecko liter?
 • Czynniki wpływające na efektywną komunikację.
 • Ortografia –jak ćwiczyć?
 • Seplenienie- reranie , najczęściej spotykane wady wymowy.
 • Usprawnianie percepcji słuchowej- doskonalenie umiejętności językowych.
 • Praca z dzieckiem z implantem ślimakowym.
 • Praca z dzieckiem z mutyzmem.
 • Wpływ korzystania z komputera, telewizji, tabletu na rozwój mowy.
 • Ruch, rytm, rym, muzyka – doskonalenie mowy w wieku przedszkolnym.
 • Praca z dzieckiem jąkającym- w domu.
 • Dziecko ryzyka dysleksji – jak rozpoznać?
 • Praca z dzieckiem z niedosłuchem.
 • Rozwijanie słownictwa u dzieci,
 • Bądź czujnym”. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z treściami internetowymi.