Oferta ogólna

1. Diagnoza przyczyn trudności w nauce i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży.
2. Diagnoza logopedyczna.
3. Diagnoza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i orzekanie o potrzebie zmiany formy kształcenia.
4. Diagnoza możliwości intelektualnych i predyspozycji zawodowych.
5. Diagnoza dzieci i młodzieży uzdolnionej.
6. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się.
7. Wybiórcze badania psychologiczno–pedagogiczno–logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
8. Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne – indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży.
9. Punkt konsultacyjny na terenie poradni dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów szkolnych.
10. Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Konsultacje mogą odbywać się na terenie placówek, mogą obejmować pomoc w bezpośredniej pracy z dzieckiem oraz pomoc w opracowywaniu programów edukacyjnych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
11. Wizyty w szkołach – spotkania z radą pedagogiczną, uczniami, rodzicami.
12. Realizowanie cyklicznych programów wspomagających dzieci i młodzież na terenie poradni lub w placówkach.
13. Spotkania edukacyjno – informacyjne dla rad pedagogicznych na terenie poradni lub w terenie.
14. Warsztaty i prelekcje dla uczniów i rodziców w terenie.
15. Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli dotyczące terapii mowy.
16. Interwencje kryzysowe wg zgłoszeń i zdarzeń.
17. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
18. Doradztwo zawodowe w ramach Powiatowego Ośrodka Kariery Zawodowej.
19. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego.

Zajęcia grupowe na terenie poradni

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają od 1 października 2017 do 31 maja 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
• „W poszukiwaniu straconego czasu” – grupa terapeutyczno-rozwojowa dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
• „Motyle”- grupa terapeutyczna dla dzieci nieśmiałych, lękowych w wieku 8-10 lat
• „Koniki polne” – zajęcia grupowe dla dzieci z problemami emocjonalnymi z klas II-IV szkół podstawowych
• „Siłownia umysłowa” – grupa dla uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych
• „Rozwijanie mowy, myślenia i komunikacji” – zajęcia grupowe dla dzieci 4-5 letnich
Terapia zaburzeń percepcyjno-motorycznych, w tym dzieci dyslektycznych
Szkoła dla rodziców-zajęcia dla rodziców

Spotkania otwarte na terenie poradni

Być pomocnym wychowawcą- integracja,dyscyplina,rozwiązywanie konfliktów w klasie’’ – 18.10.2017r. godz.18.00
• Jak nauczyć dziecko czytać i pisać –15.11.2017r.godz.18.00
• Moje dziecko jest chore – jak pomóc mu wybrać zawód i szkołę’’-10.01.2018r.
godz.18.00
• Dziecko z Zespolem Aspergera – 17.01.2018r. godz.18.00
• Co czeka mojego ucznia? Z czym musi się zmierzyć moje dziecko? O istotnych zmianach w kształceniu zawodowym – 21.02.2018r. godz.18.00
• Dziecko z padaczką w domu, przedszkolu, szkole’’ – 28.02.2018r. godz.18.00
• Ratunku ! Mój nastolatek jest kosmitą-jak rozmawiać z nastolatkiem 14.03.2018r. godz.18.00
• Jak pomóc dziecku, żeby nie popadło w uzależnienia – 10.03.2018r.godz.18.00
• Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci-24.04.2018r. godz.18.00
• Jak wytrzymać z nastolatkiem – 16.05.2018r..godz.18.00

Realizacja cyklicznych programów

1. ,,Szkoła dla rodziców” – zajęcia dla rodziców, którzy chcą doskonalić własne umiejętności wychowawcze.
2. Program „Interwencje profilaktyczne w szkole” dotyczący uczniów eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi – dla rad pedagogicznych.
3. Cykliczne spotkania debryfingujące, warsztatowe.
4. ,,Słucham-Rozumię-mówię”-program dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych z implantami ślimakowymi
5. Zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli ,,Rozwijanie percepcji słuchowej i słownictwa (Jak nauczyć dziecko liter?)”.
6. Program dla dzieci uczęszczających i nieuczęszczających do przedzkola – ,,Rozwijanie mowy, myślenia i komunikacji u dzieci 4,5 letnich”.
7. Redukcja zachowań niepożądanych – pomoc nauczycielom i rodzicom w modyfikowaniu zachowań ich dzieci/uczniów.
8. Poradnia w szkole (pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy) – spotkania konsultacyjne, warsztatowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Spotkania edukacyjno-informacyjne
dla rad pedagogicznych
na terenie poradni lub w terenie, warsztaty
i prelekcje
dla uczniów, rodziców wg zapotrzebowania
(po uprzednim umówieniu – miesiąc przed spotkaniem)

Spotkania edukacyjno – informacyjne
dla rad pedagogicznych dotyczące:

– pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
– dyscypliny w klasie,
– interpretacji opinii i orzeczeń,
– gotowości szkolnej,
– integracji zespołów klasowych,
– psychologicznych aspektów rozwoju dzieci i młodzieży,
– trudności wychowawczych,
– zaburzeń zachowania i emocji,
– motywacji do nauki,
– rozwoju mowy, komunikacji,
– dzieci chorych.

Warsztaty i prelekcje dla uczniów dotyczące:

– integracji zespołu klasowego,
– trudności z ortografią,
– wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej,
– skutecznych sposobów uczenia się,
– mowy i jej istotnych elementów,
– kreatywnego i twórczego myślenia,
– seksualności dzieci i młodzieży,
– komunikacji międzyludzkiej,
– stresu,
– zaburzeń osobowości,
– rozwiązywania konfliktów klasowych,
– przemocy rówieśniczej i agresji,
– uzależnień od środków odurzających,
– uzależnień od TV, komputera.

Warsztaty i prelekcje dla rodziców dotyczące:

– gotowości szkolnej,
– adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych,
– wspomagania dziecka w skutecznym uczeniu się,
– interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię,
– zagrożeń i problemów wieku dojrzewania,
– rozwoju mowy dziecka,
– dziecka w wirtualnej rzeczywistości,
– prawidłowego wychowania dziecka,
– profilaktyki uzależnień,
– rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży,
– lęków, obaw występujących u dzieci,
– doskonalenia czytania i pisania u dzieci w klasach I-III, I-III,
– pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
– pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– uczniów zdolnych,
– rozwoju mowy,
– pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku
kształcenia i zawodu,
– roli zabawy w rozwoju małego dziecka,
– wczesnej interwencji terapeutycznej,
– przygotowania dziecka do szkoły,
– trudnych spraw w życiu dzieci i młodzieży,
– padaczki występującej u dzieci,
– aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem,
– wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu,
– oferty kształcenia ponadgimnazjalnego w powiecie kwidzyńskim