Ewa Wojtaś – Śmiejkowska – dyrektor, pedagog

 • koordynuje pracę poradni w Kwidzynie i filii w Prabutach,
 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek,
 • prowadzi warsztaty, prelekcje dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych,
 • prowadzi spotkania warsztatowe i szkoleniowe dla młodzieży i dzieci,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi Powiatowy Ośrodek Kariery Zawodowej,
 • prowadzi Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego.

 

Barbara Drożdż – pedagog, doradca zawodowy

 • diagnozuje trudności w nauce, trudności wychowawcze oraz predyspozycje zawodowe,
 • prowadzi porady, konsultacje, interwencje kryzysowe szczególnie z zakresu uzależnień i doradztwa zawodowego,
 • prowadzi terapię pedagogiczną w zakresie motywowania do zmiany i podjęcia leczenia uzależnień,
 • realizuje programy profilaktyczne: dla dziewcząt z gimnazjum zapobiegający zaburzeniom odżywiania, trening umiejętności wychowawczych dla rodziców, programy dla nauczycieli doskonalące umiejętności wychowawcze,
 • prowadzi punkt konsultacyjny dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi warsztaty, prelekcje dla uczniów, rodziców i rad pedagogicznych.

 

Magdalena Gulgowska – pedagog, doradca zawodowy

 • diagnozuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,
 • diagnozuje trudności w pisaniu i czytaniu,
 • przeprowadza pedagogiczne badania wybiórcze w przedszkolach i szkołach,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów mających problemy dyslektyczne,
 • udziela porad z zakresu doradztwa zawodowego,
 • prowadzi punkt konsultacyjny dla pedagogów szkół gimnazjalnych,
 • prowadzi prelekcje i spotkania dla rodziców ukierunkowujące pracę z dzieckiem.

 

Jolanta Jarmułowicz – pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową,
 • prowadzi punkt konsultacyjny dla pedagogów i psychologów szkół podstawowych,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi ( nieśmiałość, wycofywanie w kontaktach społecznych),
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów z trudnościami w nauce pisania i czytania.

 

Dorota Teska-Kisieliczyn – pedagog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • opracowuje materiały dla rodziców ze wskazówkami do pracy z dziećmi w domu – z trudnościami w pisaniu, czytaniu,
 • prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową dla uczniów z trudnościami w nauce oraz ze stwierdzoną dysleksją rozwojową oraz dyskalkulią.

 

Janina Dutko – psycholog, doradca zawodowy

 • diagnozuje specyficzne trudności w nauce oraz dzieci zdolne,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną,
 • prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci zdolnych,
 • prowadzi warsztaty zawodoznawcze dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz punkt informacji zawodowej,
 • przeprowadza pedagogiczne badania wybiórcze dla dzieci z klas I szkól podstawowych,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

 

Anna Grzonkowska – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych i wycofanych oraz nadpobudliwych z trudnościami w koncentracji uwagi,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, z trudnościami w koncentracji uwagi, z zaburzeniami zachowania,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.

 

Magda Łucarz – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dzieci z zaburzeniami lękowymi, trudnościami w zachowaniu oraz zaburzeniami zachowania,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych i wycofanych oraz nadpobudliwych z trudnościami w koncentracji uwagi,
 • przeprowadza badania wybiórcze dla dzieci z klas I szkól podstawowych.


Agnieszka Maślanka – psycholog

 • diagnozuje ogólne trudności w nauce oraz przyczyny trudności w nauce czytania i pisania,
 • zajmuje się problematyką małych dzieci do 3 roku życia i dzieci w wieku przedszkolnym,
 • diagnozuje dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • prowadzi indywidualną terapię behawioralną,
 • prowadzi zajęcia warsztatowe i edukacyjne dla rodziców i nauczycieli
 • realizuje program wspomagający działalność wychowawczą szkół i placówek „Redukcja zachowań niepożądanych”,
 • prowadzi zajęcia w ramach programów autorskich.

 

Anna Netkowska – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • prowadzi indywidualną terapię psychologiczną w oparciu o metody poznawczo – behawioralne,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.
 • prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi ( nieśmiałość, wycofywanie w kontaktach społecznych),
 • przeprowadza pedagogiczne badania wybiórcze dla dzieci z klas I szkól podstawowych,

 

Joanna Piątkowska – psycholog, seksuolog

 • diagnozuje trudności w nauce i wychowawcze,
 • prowadzi diagnozę zaburzeń rozwoju psychoseksualnego,
 • terapię psychologiczną indywidualną i grupową,
 • prowadzi terapię indywidualną i terapię rodzin,
 • realizuje autorski program profilaktyczny dla dziewcząt „W poszukiwaniu własnej Wenus”,
 • prowadzi „Szkołę dla rodziców”,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży,
 • prowadzi punkt konsultacyjny dla pedagogów szkół ponadgimnazjalnych,
 • prowadzi spotkania i zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych w Kwidzynie.

 

Elwira Żoczek – psycholog

 • diagnozuje trudności w nauce i trudności wychowawcze,
 • diagnozuje zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży,
 • prowadzi terapię psychologiczną indywidualną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, zaburzeniami powstałymi w wyniku przemocy, traumy, wykorzystywania seksualnego, problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami osobowości, kryzysami rozwojowymi,
 • prowadzi warsztaty edukacyjne dla babć i dziadków,
 • udziela pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych (interwencja kryzysowa)
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży.

 

Aldona Czyżewska – logopeda, surdotyflopedagog

 • diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń mowy,
 • prowadzi grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysleksją,
 • realizuje w terenie program profilaktyczny „Rozwijanie mowy, myślenia i komunikacji dzieci w wieku 4 lat”,
 • realizuje program dla dzieci 6-7 letnich doskonalący percepcję słuchową i rozwijający słownictwo,
 • prowadzi punkt konsultacyjny dla logopedów,
 • prowadzi spotkania szkoleniowe oraz konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży.

 

Jolanta Bryłka – doradca zawodowy

 • diagnozuje predyspozycje zawodowe uczniów,
 • prowadzi spotkania i zajęcia warsztatowe z uczniami oraz ich rodzicami dotyczące wyboru dalszego kształcenia,
 • prowadzi spotkania uczniów z pracodawcami na terenie zakładów rzemieślniczych, z nauczycielami nauki zawodu na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego oraz z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie,
 • organizuje wyjazdy licealistów na dni otwarte uczelni wyższych – we współpracy ze szkołami,
 • sprawuje opiekę nad uczniami kl.III gimnazjów powiatu kwidzyńskiego z problemami zdrowotnymi, w zakresie udzielania pomocy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych (diagnoza, opinie wspierające),
 • prowadzi cykliczne spotkania z pedagogami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 Elżbieta Soldat – samodzielny referent administracyjny

 • prowadzi sekretariat poradni,
 • współpracuje z pracownikami poradni w zakresie sprawnego funkcjonowania placówki.

 

Bogumiła Pawłowska

 • dba o porządek i estetykę poradni